Prowadzone są prace przy wyznaczaniu przebiegów sytuacyjnych projektowanej obwodnicy przy uwzględnieniu uwag przekazanych podczas ostatnich spotkań. Rozpoczęto pozyskiwanie oraz przygotowanie danych wysokościowych.
Wystąpiono do zarządców dróg będących w obszarze projektowanej obwodnicy o podanie ich parametrów technicznych.