Na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad opracowywana jest dokumentacja projektowa dla budowy obwodnicy Wielunia. Wykonawcą dokumentacji projektowej jest IVIA S. A. a umowa na prace projektowe nr 2/12/U/2020 została podpisana w grudniu 2020r.
Przedmiotowe zadanie inwestycyjne zakłada budowę nowego połączenia drogowego, które będzie stanowiło obejście Wielunia. Z racji tego, że będzie to zupełnie nowy odcinek drogi, w trakcie realizacji umowy zostanie wykonany szereg opracowań projektowych o coraz większym stopniu szczegółowości, których rezultatem ma być wskazanie optymalnego przebiegu korytarza trasy, jej rozwiązań sytuacyjnych, wysokościowych oraz zakresu wyposażenia drogi w urządzenia techniczne takie jak ogrodzenia, ekrany akustyczne.
W pierwszym etapie prac projektowych zostanie sporządzone studium korytarzowe, którego celem jest wskazanie przebiegu pasa terenu pod przyszłą drogę. Sporządzone zostaną cztery warianty przebiegu trasy, które będą uwzględniały uwarunkowania geograficzne, przyrodnicze i społeczne. Posłużą one do wstępnej oceny najbardziej optymalnego wariantu zamierzenia inwestycyjnego oraz będą stanowić bazę dla następnych faz projektu.
Kolejna faza prac projektowych to Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe z elementami Koncepcji Programowej (STEŚ-R). Faza ta jest dwuetapowa. W pierwszym etapie, następującym bezpośrednio po studium korytarzowym, dokonuje się uściślenia projektowanych elementów drogi. Wrysowywane są rozwiązania skrzyżowań, przebiegi dróg do obsługi przyległego terenu, ustala się typy oraz podstawowe parametry techniczne obiektów inżynierskich. Dodatkowo na tym etapie prowadzona jest inwentaryzacja przyrodnicza, która stanowi podstawę do ustalenia zakresu i rodzaju stosowanych urządzeń ochrony środowiska. Rezultatem opisanych powyżej prac jest złożenie wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Następnie w toku procedury administracyjnej uzyskiwana jest wspomniana wcześniej decyzja, w której wskazany jest jeden wariant przewidziany do realizacji.
W drugim etapie STEŚ-R uszczegóławia się całość dokumentacji m. in. o zapisy zawarte w decyzji środowiskowej. Prowadzone są również badania geologiczne oraz pomiary geodezyjne w celu uzyskania danych, umożliwiających jak najdokładniejsze określenie projektowanych rozwiązań. Opracowywany jest przedmiar robót oraz kosztorys dla kluczowych elementów przedsięwzięcia. Wykonywana jest również wielokryterialna analiza w celu umożliwienia Zamawiającemu wybór najkorzystniejszego wariantu. W rezultacie powstaje dokumentacja, która stanowi podstawę do sporządzenia projektu budowlanego.

Podstawowe, parametry drogi:

długość odcinka: ok 8 km / 12 km

lokalizacji: województwo łódzkie, powiat wieluński, gmina Wieluń

klasa drogi: GP,

prędkość projektowa: 70 km/h,

przekrój: 1×2 (jedna jezdnia z dwoma pasami ruchu),szerokość pasa ruchu: 3.5 m,

szerokość poboczy: 1.5 m (w tym pobocze utwardzone o szer. 0.5 m)

 

 

Liczba odsłon: 32837

 

Ostatnio zmienione na stronie